به گزارش روابط عمومی انجمن کفش ماشینی استان قم در جلسه ای که بین رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم آقای جواد شعبان زاده و رئیس انجمن dop سازان کشور برگزار شد در خصوص موضوعات و چالش هایی که در گذشته با مواد اولیه dop بوده است بحث، بررسی و گفتگو شد.
در این جلسه مقرر گردید با همکاری سه تشکل و بزرگان این صنعت جلسه ای ترتیب داده شود تا بتوان جهت رفع التهاب به وجود آمده در عرضه مواد اولیه که در سالهای گذشته این صنعت به آن دچار بود تصمیم قاطعی گرفته شود.
همچنین با توجه به اینکه مواد اولیه تاثیر بسزایی در روند تولید و صادرات صنعت کفش کشور دارد حساسیت انجمن کفش قم در مهار تورم و فراوانی این محصول باعث شده در تمامی جلسات تخصصی موضوع بحث باشد.
این جلسه نیز به منظور همفکری و هماهنگی بیشتر برای تصمیم گیری روی موضوع مواد اولیه بوده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید