آغاز مراحل اجرایی نمایشگاه کفش قم (فضا سازی و ساخت غرفه های متحدالشکل توسط ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم) 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید