جلسه بررسی مشکلات مرتبط با واحد های بدون مجوز

جلسه بررسی مشکلات مرتبط با واحد های بدون مجوز روز چهار شنبه در دفتر انجمن کفش برگزار گردید.